Privacybeleid voor de website www.maisonslash.be

Laatste herzien op 1 maart 2022

1. ALGEMEEN 

Maison Slash BV, met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Mergelputstraat 88 / 01/1, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0669.979.097 (hierna “Maison Slash” of “wij”) verzamelt Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) wanneer U gebruik maakt van de website die beschikbaar is op het volgende adres: www.maisonslash.be (de “Website”) en wanneer U enige informatie deelt met Maison Slash via de Website bezorgt (de “Informatie”). Het begrip “U” refereert aan iedere gebruiker, hetzij een fysieke of legale persoon, wel of niet ingeschreven op de Website, die de Website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Maison Slash.

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid communiceren dat gebruik maken van de Website en/of het delen van Informatie ook het delen van Persoonsgegevens met Maison Slash impliceert. Om deze reden hebben we dit privacybeleid voorbereid (het “Privacybeleid”). Met dit Privacybeleid willen we U zo goed mogelijk informeren over welke Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) wij verzamelen, hoe wij Persoonsgegevens verwerken en waarom we dat doen, en hoe U er controle over hebt. 

Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens elke vorm van informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”). 

Maison Slash zal Uw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de Doeleinden die vermeld zijn in dit Privacybeleid en zal Uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon, of entiteit dan Maison Slash (“Derde Partij(en)”), tenzij bepaald onder artikel 5 van dit Privacybeleid.

Elke verwerking van Uw Persoonsgegevens zal steeds plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald de Europese verordening op de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de “Privacywetgeving” of “AVG”)).

Wij veronderstellen dat U dit Privacybeleid gelezen hebt en U akkoord verklaart met de verzameling en verwerking van Uw Persoonsgegevens door Maison Slash in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid. Indien U niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacybeleid, mag U geen gebruik maken van de Website, in welke vorm dan ook, zelfs indien U reeds een login hebt aangemaakt. Maison Slash voorziet voor sommige verwerkingsdoeleinden een opt-in waarbij u expliciet moet instemmen indien u akkoord gaat met de verwerking. 

2. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Maison Slash verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens indien U een account aanmaakt op onze Website: 

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Aantal kinderen;
 • Leeftijdscategorie van de kinderen;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht; en
 • Interesses.

Maison Slash verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens indien U een bestelling plaatst via de webshop op de Website: 

 • Naam en voornaam;
 • Verzend- en factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer.

Maison Slash verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens indien U zich opgeeft voor onze testcommunity “Testfamilie”’:

 • Naam en voornaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Interesses;
 • Namen en geboortedata van de kinderen

U kan zich via de Website kandidaat stellen om deel te nemen aan onze testcommunity “Testfamilie”. Hier gebruikt Maison Slash deze Persoonsgegevens enkel om gepaste testpersonen te identificeren voor een promotionele actie en om hen producten en/of diensten op te sturen die getest kunnen worden. De vragenlijsten die onze testpersonen vervolgens invullen, bevatten geen Persoonsgegevens.

Maison Slash verwerkt geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens, in de betekenis van artikel 9 AVG. Maison Slash verbindt zich er eveneens toe geen Persoonsgegevens van kinderen te verwerken. Indien de kinderen toch identificeerbaar zouden zijn uit de verstrekte gegevens, zal Maison Slash deze Persoonsgegevens zo goed mogelijk proberen beschermen, onder meer door technische en organisatorische maatregelen te nemen zoals uiteengezet in artikel 5. 

3. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

We zullen al Uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden (het “Doeleinde(n)”):

 • (1) De inhoud van onze Website te verbeteren;
 • (2) Uw inschrijving toe te laten en op te volgen, de creatie van een paswoord toe te laten, uw inschrijving mogelijk te maken, of U toe te laten lid te worden;
 • (3) Naderhand contact met U op te nemen als u een wedstrijd gewonnen heeft of gevraagde informatie door te sturen;
 • (4) Optimalisering van de dienstverlening;
 • (5) Interne administratie en statistieken; en
 • (6) Deelname aan wedstrijden op grond van het Wedstrijdreglement;
 • (7) In het kader van een bestelling door U geplaatst in onze webshop: om U producten of diensten te leveren, om aan ons contract te voldoen, uw betalingsinformatie te verwerken, verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te verstrekken, met u te communiceren en onze bestellingen te screenen op mogelijk risico of fraude.
 • (8) Identificatie van onze testpersonen in het kader van de community van de “Testfamilie” waarbij U Maison Slash Persoonsgegevens verstrekt om producten en diensten te ontvangen waarna hierover vragenlijsten ingevuld moeten worden.
 • (9) Voor marketingdoeleinden, met inbegrip van direct marketing (bijv. nieuwsbrief).

Overeenkomstig de Privacywetgeving verwerken wij uw Persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Het verwerken van Persoonsgegevens voor (1), (2), (3) en (4) en (5) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten, met name de algemene gebruiksvoorwaarden (art. 6.1 b AVG) en (6) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten, met name het Wedstrijdreglement;
 • Het verwerken van Persoonsgegevens voor (7) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten, met name de algemene verkoopsvoorwaarden voor onze webshop;
 • Het verwerken van Persoonsgegevens voor (8) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten, met name de algemene gebruiksvoorwaarden (art. 6.1 b AVG);
 • Het verwerken van Persoonsgegevens voor (9) baseren wij op Uw voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming (opt-in) (art. 6.1. a AVG)

Verder heeft Maison Slash vrije toegang tot Uw Persoonsgegevens, en mag Maison Slash Uw Persoonsgegevens vrij bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen: 

 • Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
 • Indien de politie, juridische autoriteiten of overheidsinstanties dit officieel verzoeken;
 • Voor het onderzoek naar verdachte of werkelijk frauduleuze of illegale activiteiten;

4. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Maison Slash neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen, zoals het encrypteren van uw wachtwoord, om Uw Persoonsgegevens en Uw privacy te beschermen teneinde het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. In sommige gevallen zullen Uw Persoonsgegevens met Derde Partijen worden gedeeld, die eveneens de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de Persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens kunnen getransfereerd, bewaard en verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte. In het geval Persoonsgegevens worden getransfereerd buiten de Europese Economische Ruimte, zullen passende maatregelen worden genomen. 

We trachten deze bescherming van Uw privacy te realiseren door de toegang tot Uw Persoonsgegevens te beperken tot een zorgvuldig geselecteerde groep van medewerkers. Aan deze medewerkers van Maison Slash wordt slechts toegang tot Uw Persoonsgegevens verleend voor zover als nodig om hun taken naar behoren uit te voeren. 

5. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij Uw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op een andere manier bekendmaken aan Derde Partijen zonder Uw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het Doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

De Persoonsgegevens die U aan ons geeft, kunnen wij echter aan Derde Partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven Doeleinden. Zulke Derde Partijen zullen alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen dergelijke gegevens niet voor andere Doeleinden gebruiken. Die Derde Partijen zijn tevens onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht, en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen worden om Uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen. Verder kunnen wij Uw Persoonsgegevens delen met andere derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft en welke U te allen tijde terug kan intrekken.

Voor zover uw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgegeven aan landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau voor uw gegevens bieden, zal Maison Slash ervoor zorgen dat de bedrijven waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, wel een passend beschermingsniveau bieden. In deze context zal Maison Slash altijd Standaard Contractuele Clausules (SCCs) afsluiten met hen. Maison Slash garandeert altijd geval per geval na te gaan of er sprake is van een passend beschermingsniveau bij overdrachten naar derde landen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken zoals IT dienstverleners, betalingsdienstverleners en PR dienstverleners.
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht indien wettelijk verplicht.

Als u op een link van een Derde Partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die Derde Partij. Wij raden U ten zeerste aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van elke website die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de gebruiken van de websites of diensten van Derde Partijen. Maison Slash gebruikt Shopify voor de webshop op de Website. U kunt meer lezen over hoe Shopify uw Persoonsgegevens hier gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy

6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS DATASUBJECT? 

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Uw Persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren U dat Uw Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zullen worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld en wettelijk Doeleinde. Maison Slash verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

Mijn recht van toegang, inzage en overdraagbaarheid

Indien U vragen of suggesties heeft omtrent de verwerking van Uw Persoonsgegevens, dan heeft U het recht om ons informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen U dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van U verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens. Verder heeft U ook het recht om de Persoonsgegevens die U aan Maison Slash verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen (via Uw e-mailadres dat U aan ons heeft verstrekt) zodat U deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op Uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om Uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens te voorkomen, dient U ons een bewijs van Uw identiteit te verschaffen. Wij vragen U dan ook om bij het uitoefenen van Uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van Uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post. 

Mijn recht van verbetering en verwijdering

U heeft het recht kosteloos Uw Persoonsgegevens te laten verbeteren of onjuistheden aan te passen, indien Uw Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden.

U heeft het recht de verwijdering te vragen van Uw Persoonsgegevens die door Maison Slash verzameld werden. In geval van een verzoek tot verwijdering, dient U zich bewust te zijn dat wij bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Mijn recht van bezwaar, beperking van verdere verwerking en intrekking van toestemming

Verder heeft U ook het recht om de verwerking van Uw Persoonsgegevens te laten beperken wanneer U de juistheid van die gegevens betwist, wanneer de verwerking van Uw Persoonsgegevens door Maison Slash onrechtmatig zou zijn, wanneer Maison Slash dergelijke gegevens niet meer nodig zou hebben voor de in dit Privacybeleid vermelde Doeleinden of wanneer U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van Uw Persoonsgegevens.

U kan zich verzetten tegen de verdere verwerking van Uw Persoonsgegevens wanneer deze verwerking gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Maison Slash of van een Derde Partij. Wanneer Uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft U te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw betreffende Persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Wanneer U bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze Doeleinden verwerkt.

Verder heeft U te allen tijde het recht Uw toestemming met betrekking tot de verwerking van Uw Persoonsgegevens in te trekken zonder dat dit een afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van Uw toestemming.

Mijn recht tot het indienen van een klacht

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw Persoonsgegevens of over de uitoefening van Uw rechten dan vragen wij U hieromtrent contact op te nemen via alloallo@maisonslash.be. Verder heeft U altijd het recht een klacht in te dienen of een procedure aan te spannen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy- en gegevensbescherming zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit met de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

7. BEWAARTERMIJN 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de Doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven omschreven), tenzij een langere bewaartermijn (i) noodzakelijk is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) wettelijk vereist of toegestaan is.

8. MELDPLICHT DATALEKKEN

Maison Slash zal in geval van een datalek dat een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dit direct melden aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Een datalek vormt een inbreuk op de beveiliging van Uw Persoonsgegevens (bijv. hacking). Bijgevolg zullen alle betrokkenen tevens geïnformeerd worden over dit datalek en er zal met spoed in kaart gebracht worden welke risico’s er ontstaan of gelopen kunnen worden door U ten gevolge van dit datalek.

Heeft U zelf weet van een datalek, of heeft U een vermoeden van een datalek, dan vragen wij U om dit steeds onmiddellijk te melden via e-mail op volgend e-mailadres: alloallo@maisonslash.be

8. WIJZIGING PRIVACYBELEID 

Maison Slash kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. 

Deze versie is opgesteld in maart 2022. 

9. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Verantwoordelijke voor de verwerking:
Maison Slash BV
B-1742 Ternat, Muilemlaan 31
Contactpersoon: alloallo@maisonslash.be

Bij eventuele vragen omtrent dit Privacybeleid, of indien U bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan Maison Slash BV per post naar B-1742 Ternat, Muilemlaan 31, of via e-mail naar alloallo@maisonslash.be

Maison Slash verbindt zich ertoe om elk verzoek tot uitoefening van voormelde rechten binnen de dertig (30) kalenderdagen te beantwoorden.